A A A    

Bajeczne Spotkania o Złote Pióro - zapraszamy do udziału w konkursie

Kategoria: Aktualności   Dodano: 27 kwietnia 2022    Wyświetleń: 739   Autor: MDK Opoczno

Miejski Dom Kultury w Opocznie organizuje w dniu 18 maja 2022 r. (środa) od godz. 10.00 XIV Konkurs „Bajeczne Spotkania o Złote Pióro Znanych i Lubianych Pisarzy”. Konkurs skierowany jest do przedszkoli, uczniów klas podstawowych, średnich i dorosłych.

Repertuar obejmuje jeden dowolnie wybrany utwór z literatury polskiej lub światowej (wiersz, proza) w całości lub we fragmentach w formie turnieju „wywiedzione ze słowa”, tzn. dopuszcza się użycie gestu, rekwizytu, kostiumu, dekoracji, podkładu muzycznego, itp.

Złote Pióro zostanie przyznane w każdej kategorii. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu. Dodatkowych informacji udziela starszy instruktor Agata Andrzejewska w poniedziałki, wtorki w godz. 8.00-15.00, tel. 44 786 24 65, kom. 887 330 130.

Regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać ze strony www.mdkopoczno.pl.

Karty zgłoszenia przyjmujemy do 13 maja 2022 r. (piątek) pod adresem: Miejski Dom Kultury, ul. Biernackiego 4, 26-300 Opoczno, tel. 44 786 24 65, fax. 44 786 24 65 wew. 12, email: sekretariat@mdkopoczno.pl.

Po terminie nie przyjmujemy kart zgłoszeń! Zapraszamy do udziału w konkursie.

REGULAMIN.pdf

KARTA_ZGŁOSZENIA.pdf

Grafika promująca wydarzenie

DESKRYPCJA REGULAMINU:

XIV KONKURS

POD HASŁEM BAJECZNE SPOTKANIA O ZŁOTE PIÓRO ZNANYCH  I LUBIANYCH PISARZY”

ORGANIZATOR

Miejski Dom Kultury w Opocznie

2022

Regulamin

I. KONKURS JEST IMPREZĄ OTWARTĄ.

II. CELE KONKURSU:

  1. Wymiana doświadczeń wśród uczestników.

  2. Odkrywanie nowych talentów.

  3. Rozwijanie inwencji twórczej wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie.

  4. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka oraz doskonalenie warsztatu umiejętności scenicznych.

  5. Popularyzacja spotkań.

III. REPERTUAR OBEJMUJE

- jeden dowolnie wybrany utwór literatury polskiej lub światowej (wiersz, proza) w całości lub we fragmentach w formie turnieju „wywiedzione ze słowa” tzn. dopuszcza się użycie gestu, rekwizytu, kostiumu, dekoracji, podkładu muzycznego itp.

Wykonawca nie może zmieniać repertuaru w dniu konkursu!

Czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.

Instytucja może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 recytatorów.

IV. KONKURS PRZEPROWADZONY BĘDZIE W KATEGORIACH WIEKOWYCH:

- kat. I - przedszkole + kl. “0”,

- kat. II - klasy I – III,

- kat. III - klasy IV – VI,

- kat. IV – klasy VII – VIII

- kat. V – szkoły średnie

- kat. VI - dorośli.

Konkurs rozpocznie się w dniu 18.05.2022 r. (środa) o godz. 10.00 w sali widowiskowej MDK w Opocznie.

  • godz. 10.00 – uroczyste otwarcie konkursu w sali widowiskowej

  • godz. 10.15 – przesłuchania kategorii I, II, III w sali widowiskowej

  • godz. 10.15 – przesłuchania kategorii IV, V, VI w sali kameralnej

Wykonawcy zgłaszają swój udział w Konkursie przysyłając czytelnie i dokładnie wypełnioną kartę uczestnictwa w terminie do 13.05.2022 r. (piątek)

na adres:

Miejski Dom Kultury

ul. Biernackiego 4

26-300 Opoczno

 

email: sekretariat@mdkopoczno.pl., tel./fax: 44 786 24 65 wew. 12.


Po terminie nie przyjmujemy kart zgłoszeń!

V. UCZESTNICY KONKURSU ORAZ LAUREACI OTRZYMAJĄ NAGRODY I DYPLOMY.

- Po przesłuchaniu uczestników każdej kategorii zostaną ogłoszone wyniki i przyznane nagrody książkowe oraz dyplomy za I, II, III miejsce i 2 wyróżnienia.

- Nagrodą dla najlepszego wykonawcy w każdej kategorii będzie ZŁOTE PIÓRO ufundowane przez MDK w Opocznie.

- Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy za udział.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w MDK w Opocznie.

Osoba odpowiedzialna:

starszy instruktor Agata Andrzejewska

poniedziałki, wtorki w godz. 8.00 -15.00;

tel. 44 786 24 65 lub kom. 887 330 130.

VI. KRYTERIA OCENY

Uczestników Konkursu oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów,

wg następujących kryteriów:

- dobór repertuaru (uwzględniając wartości artystyczne utworów oraz dostosowanie do wieku i możliwości wykonawcy);

- interpretacja utworu,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny,

- opracowanie reżyserskie,

- realizację programu (uwzględniając scenografię, muzykę, kompozycję gestu

i ruchu oraz użycie rekwizytów).

Ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

DESKRYPCJA KARTY ZGŁOSZENIA:

Karta Zgłoszenia

(drukować dwustronnie)

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………………………

Wiek uczestnika……………………………............................................................................

Klasa……………………………………………………………...............................................

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………..

tel. …………………………………………………………………………..............................

Szkoła / miejsce pracy…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Zgłaszam swój udział w konkursie:

BAJECZNE SPOTKANIA O ZŁOTE PIÓRO ZNANYCH I LUBIANYCH PISARZY”

w kategorii*

- przedszkole + klasa „0”

- klasy I – III

- klasy IV – VI

- klasy VII – VIII

- szkoła średnia

- dorośli

Tytuł utworu (utworów) ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Autor tekstu (autorzy)

………………………………………………………………………………………………

Osoba przygotowująca (imię i nazwisko oraz nr telefonu)**

……………………………………………………………………………

Miejscowość i data Podpis

……………………………………… …...........................................

*niepotrzebne skreślić

** dotyczy uczniów

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią regulaminu konkursu Bajeczne Spotkania o Złote Pióro Znanych i Lubianych Pisarzy i akceptuję jego postanowienia*.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia uczestnika w zakresie potrzebnym do przeprowadzania konkursu Bajeczne Spotkania o Złote Pióro Znanych i Lubianych Pisarzy w Miejskim Domu Kultury w Opocznie (adres: 26-300 Opoczno, ulica Biernackiego 4, NIP: 76812370042, REGON 000787773).*

Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, poprzez dostarczenie takiego pisemnego żądania bezpośrednio do Miejskiego Domu Kultury w Opocznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w materiałach audio-wizualnych, audio i fotograficznych lub ich fragmentach („Materiały”), wykonanych w trakcie konkursu Bajeczne Spotkania o Złote Pióro Znanych i Lubianych Pisarzy. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie Materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez Miejski Dom Kultury w Opocznie na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych.

* W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba małoletnia, powyższe zgody udzielane są w jej imieniu przez jej opiekuna prawnego.

_____________________ _____________________

miejscowość i data czytelny podpis

Kalendarium

Najnowsze artykuły

Na zawsze w naszej pamięci

Dodano: 29 listopada 2023     Autor: MDK Opoczno

Kto weźmie pająka do ręki?

Dodano: 29 listopada 2023     Autor: MDK Opoczno

Zapraszamy na spotkanie ze św. Mikołajem

Dodano: 28 listopada 2023     Autor: MDK Opoczno

Najczęściej czytane

Zapraszamy na wakacje z MDK - ruszają zapisy

   Wyświetleń: 1406    Autor: MDK Opoczno

Październikowe seanse w KINIE MDK

   Wyświetleń: 1134    Autor: MDK Opoczno

„Katarzynki” i „Andrzejki” w MDK z Teatrem Capitol

   Wyświetleń: 1055    Autor: MDK Opoczno