A A A    

Regulamin Kina MDK

Kategoria: Aktualności   Dodano: 28 lutego 2019    Wyświetleń: 4607   Autor: Piotr Kłodawski

 

REGULAMIN

Kina MDK w Opocznie

 

Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Kino Miejskiego Domu Kultury im. T. Sygietyńskiego w Opocznie.
Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi, komfortu i bezpieczeństwa Widzów.
Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług Organizatora.

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  a) "Organizator" – „Kino MDK” Miejskiego Domu Kultury im. T. Sygietyńskiego w Opocznie, ul. Biernackiego 4, 26-300 Opoczno, www.mdkopoczno.pl, email: info@mdkopoczno.pl, tel. 44 786 24 65

b) "Kino" - sala kinowa oraz każde inne pomieszczenie będące własnością Organizatora, wykorzystywane na potrzeby wydarzeń kulturalnych,
c) "Seans" - pokaz filmowy odbywający się w Kinie.
d) "Bilet" - dokument upoważniający do jednorazowego uczestnictwa w seansie objętym repertuarem Kina,
e) "Widz" – uczestnik seansu lub wydarzenia kulturalnego.

2. Wejście do Kina możliwe jest za okazaniem ważnego biletu.

3. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą uczestniczyć w seansie lub wydarzeniu kulturalnym tylko pod opieką osoby dorosłej.

4. Podczas seansu zabrania się:
a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku - zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz. 1191 z późn. zm.),
b) korzystania z telefonów komórkowych,

5. Podczas seansu zabrania się zachowania zakłócającego odbiór wyświetlanego filmu.

6. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:

  • palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych,

  • wnoszenia żywności i napojów zakupionych poza terenem obiektu MDK,

  • wnoszenia oraz zażywania środków odurzających lub psychotropowych,

  • wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych,

  • wnoszenia broni, materiałów pirotechnicznych, wybuchowych, bądź innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób.

  • wnoszenia i posługiwania się skupionymi źródłami światła np. laserowymi breloczkami, wskaźnikami itp.,

  • wprowadzania zwierząt poza psami przewodnikami osób niedowidzących.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania seansu.

9. Kasa Kina czynna jest w dni powszednie w godzinach 10.00-13.00 i 15.00-18.00 oraz na godzinę przed pierwszym zaplanowanym w danym dniu seansem, a zamykana 10 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu w danym dniu.

BILETY

10. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do lat 6, dzieciom i młodzieży szkolnej do ukończenia szkoły średniej za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej, studentom za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji emeryta - rencisty.

11. Bilet zbiorowy przysługuje zorganizowanej grupie min. 15 osób po wcześniejszym ustaleniu warunków z organizatorem.

12. Bilet normalny przysługuje każdej osobie, nie kwalifikującej się do zakupy biletu ulgowego lub zbiorowego.

13.W Kinie MDK nie ma możliwości rezerwacji biletów.

14. Zwrot biletu na seans jest możliwy:

  • nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem seansu,

  • gdy z przyczyn leżących po stronie Organizatora nastąpiło odwołanie lub przerwanie seansu na czas dłuższy niż 15 minut.

15. Zwrot biletu zakupionego w kasie kina  w sytuacjach określonych niniejszym Regulaminem możliwy jest tylko za okazaniem paragonu fiskalnego i ważnego biletu wstępu. Zwrot biletu zakupionego droga elektroniczną możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem serwisu biletyna.pl.

16. Bilety należy zachować do końca trwania seansu.

17. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu na seans:
a) osobie w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających, posiadającej przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagrażającej bezpieczeństwu innych osób,
b) osobie nie spełniającej wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego,
c) w przypadku działania sił i zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora.

18. Kupujący obowiązany jest sprawdzić poprawność biletu podczas zakupu. 

SZATNIA

19. Szatnia w Kinie MDK jest bezpłatna.

20. Kino nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w przekazanej odzieży przedmioty, pieniądze itp.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.02.2019 r.

22. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Kalendarium

Najnowsze artykuły

Twórcza zabawa w glinie

Dodano: 12 lipca 2024     Autor: MDK Opoczno

Głos na warsztat!

Dodano: 10 lipca 2024     Autor: MDK Opoczno

Kazimierz w obiektywie!

Dodano: 10 lipca 2024     Autor: MDK Opoczno

Najczęściej czytane

Na Dzień Kobiet UNIVERSE

   Wyświetleń: 1621    Autor: MDK Opoczno

Kabaret Skeczów Męczących: Jubileuszowa Gala po 20 latach rozrywki!

   Wyświetleń: 1364    Autor: MDK Opoczno

ZŁOTY MIKROFON - edycja 2024

   Wyświetleń: 1198    Autor: MDK Opoczno