A A A    

Statut MDK

Kategoria: Statut MDK   Dodano: 28 października 2015    Wyświetleń: 7474   Autor: Administrator

 

STATUT
Miejskiego Domu Kultury
im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie


I. Postanowienia ogólne

§1

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie zwany dalej „MDK” działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności :

 1. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. nr 13 poz. 123 z 2001r. ze zmianami);
 2. niniejszego statutu.


§2

Organizatorem MDK jako samorządowej instytucji kultury jest Gmina Opoczno.


§3

 

 1. Siedzibą MDK jest budynek przy ul. Biernackiego 4 w Opocznie.
 2. Terenem działania MDK jest Gmina Opoczno.
 3. MDK może prowadzić swoją działalność na terenie powiatu, województwa łódzkiego, terenie całego kraju, a także poza jego granicami.

 

§4

Nadzór nad MDK sprawuje Burmistrz Opoczna.


§5

MDK używa podłużnej pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem.


II. Cele i zakres działania MDK


§6

Podstawowym celem działalności MDK jest:

 1. Rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej;
 2. Przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;
 3. Kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 4. Zaspokajanie lokalnych potrzeb kulturalnych różnych grup społecznych;
 5. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 6. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
 7. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
 8. Upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą;
 9. Prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej


§7

Cele wymienione w §6 MDK realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze, a w szczególności:

 1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej;
 2. Tworzenie sprzyjających warunków uczestnictwa w kulturze;
 3. Koordynowanie działalności amatorskiego ruchu artystycznego;
 4. Prowadzenie i koordynowanie działalności sekcji i kół zainteresowań, zespołów folklorystycznych, chórów, zespołów instrumentalno-wokalnych, tanecznych, orkiestr, dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 5. Organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, przeglądów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych;
 6. Prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;
 7. Prowadzenie i koordynowanie działalności Świetlic Wiejskich;
 8. Współpracę z instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi, twórcami, artystami, towarzystwami i stowarzyszeniami, fundacjami oraz pracodawcami w zakresie rozbudzania aktywności kulturalnej i rekreacyjnej.


III. Działalność inna niż kulturalna


§8

MDK może na zasadach określonych w odrębnych przepisach organizować i prowadzić działalność, z której dochód przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe MDK, w szczególności polegającą na:

 

 1. organizacji odczytów, seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów;
 2. organizacji kolonii, półkolonii, zimowisk i wycieczek;
 3. działalności promocyjnej, wydawniczej, reklamowej, poligraficznej, plastycznej, fotograficznej, video i fonograficznej;
 4. wypożyczaniu kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego, instrumentów muzycznych;
 5. obsłudze technicznej imprez;
 6. małej gastronomii;
 7. wynajmie obiektów i lokali;
 8. impresariacie artystycznym;
 9. prowadzeniu kina;
 10. organizacji imprez zleconych.


IV. Organy zarządzające MDK


§ 9

 1. Na czele MDK stoi dyrektor powoływany na okres 5 lat w wyniku konkursu.
 2. Dyrektora MDK powołuje Burmistrz Opoczna w drodze konkursu na okres 5 lat.
 3. Przypadki odwołania dyrektora przed upływem okresu, o którym mowa w § 9 ust. 2 określa ustawa wymieniona w § 1 ust. 1, a w zakresie nieuregulowanym tą ustawą – przepisy Kodeksu Pracy.


§ 10

 

Wykreślony na podstawie Uchwały nr XIX/167/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 r.

 

§ 11

Nadanie regulaminu organizacyjnego MDK następuje po zasięgnięciu opinii Burmistrza Opoczna.


V. Źródła finansowania działalności MDK


§ 12

 1. W gospodarce finansowej MDK obowiązany jest przestrzegać zasad wynikających z obowiązujących w tym zakresie ustaw.
 2. Działalność Miejskiego Domu Kultury finansowana jest ze źródeł wskazanych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a ponadto z:
  1. usług świadczonych w ramach działalności, o której mowa w § 7 i 8 niniejszego statutu;
  2. środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz darowizn;
  3. organizacji imprez kulturalnych i promocyjnych na zlecenie.


VI. Zasady dokonywania zmian statutowych


§13.

 1. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane na wniosek dyrektora MDK lub z inicjatywy Organizatora reprezentowanego przez Radę Miejską lub Burmistrza Opoczna.
 2. Przy zmianach statutu obowiązuje tryb właściwy dla jego nadania.