Regulamin

 

REGULAMIN
korzystania z zajęć w Miejskim Domu Kultury w Opocznie

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach prowadzonych przez Miejski Dom Kultury w Opocznie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.

1. Miejski Dom Kultury w Opocznie zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach na dany semestr zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na zajęcia MDK zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa MDK zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym, dogodnym dla uczestników zajęć terminie.

2. Aby uczestniczyć w zajęciach trzeba uiścić opłatę zgodnie z cennikiem. Płatność dokonywana jest „z góry” za dany miesiąc. Opłata za zajęcia jest bezzwrotna. Należy dokonywać przemyślanych opłat. Za nieobecność na zajęciach (z przyczyn niezależnych od MDK), uczestnikowi zajęć nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem, zajęcia można odpracować w ciągu 2 tygodni po zakończeniu konkretnego miesiąca.

„Karnet wstępu” jest imienny i przeznaczony do użytku wyłącznie dla jednej osoby (jego właściciela).

3. MDK Opoczno nie ubezpiecza uczestników. Każdy z uczestników zajęć jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej i bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. MDK Opoczno oraz instruktorzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i zaleceń instruktora, oraz wykonywania ćwiczeń samodzielnie podczas nieobecności i bez nadzoru instruktora.

4. Uczestnicy zajęć MDK Opoczno zobowiązani są do przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomani. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.

5. Miejski Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, uszkodzone lub zgubione w szatni lub innych pomieszczeniach budynku.

6. Na zajęciach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

7. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

8. MDK Opoczno nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć przed wyznaczoną godziną zajęć oraz po ich zakończeniu. Rodzice lub opiekunowie niepełnoletnich uczestników zajęć zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania swoich dzieci.

9. Aby umożliwić rodzicom lub opiekunom dokonanie oceny postępów dziecka, MDK Opoczno zobowiązuje się do zorganizowania w ciągu każdego roku szkolnego przynajmniej dwóch spotkań w formie występów, koncertów, prezentacji itp.

10. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację filmową i fotograficzną. MDK Opoczno zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych osobowych uczestników zajęć, zdjęć i nagrań filmowych w celach reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych.

W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie.

Regulamin