Świetlice wiejskie

Działalność świetlic wiejskich ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju miejscowości oraz prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej. Świetlica jest miejscem przeprowadzania zorganizowanych inicjatyw lokalnych.


Administratorem świetlic wiejskich jest Miejski Dom Kultury. MDK jest również organizatorem pracy merytorycznej.

Obecnie na terenie naszej gminy funkcjonuje 18 świetlic w następujących miejscowościach:

Ponadto, w pięciu miejscowościach tj. Brzustówku, Sołku,  Kruszewcu Wsi, Januszewicach, Woli Załężnej znajdują się lokale nie będące świetlicami, a jedynie miejscem do organizowania spotkania KGW i prób zespołów śpiewaczych.

Godziny otwarcia świetlicy określa harmonogram pracy, dostosowany do stałych zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży oraz lokalnych potrzeb mieszkańców i zgodny ze statutem MDK. Szczegółowy zakres funkcjonowania świetlic określa Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich zatwierdzony przez dyrektora MDK 16 marca 2011 r.
 
Dzieciom i młodzieży korzystającej ze świetlicy oferuje się uczestnictwo  w różnorodnych formach zajęć, m.in:

  • zajęcia plastyczno-techniczne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki,
  • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy,
  • zajęcia muzyczne: zabawa ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec,
  • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, turnieje sprawnościowe,
  • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek, programów edukacyjnych, a następnie pogadanki.
Od kilku lat prowadzone są również międzyświetlicowe turnieje bilardowe, warcabowe i  tenisowe,  które cieszą się uznaniem i dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby  programy pracy  przygotowywane przez świetlicowych były dostosowane do preferencji i gustów lokalnych mieszkańców, a  w szczególności spełniały oczekiwania ludzi młodych. Świetlicowi często korzystają z pomocy instruktorów MDK do przygotowania i  przy realizacji swoich projektów.

Świetlica to również miejsce gdzie propagowane są kultura i obyczaje ludowe naszego regionu. Dzięki realizacji tego założenia, dzieci poznają techniki robienia kwiatów z bibuły, wycinanek,  pająków, pisanek oraz uczą się podstawy haftów.

Gospodarzem świetlicy jest jej opiekun, który działa na podstawie pisemnej umowy z MDK.

Pracownicy świetlic zatrudnieni są na 1/2 etatu tj. 20 godz. tygodniowo. Są to osoby komunikatywne, kreatywne i w pełni zaangażowania w swoją pracę. Prowadzą działalność merytoryczną opartą na rocznych planach pracy, które weryfikowane są poprzez roczne sprawozdania. Świetlice czynne są   w godzinach  popołudniowych,  a  1 dzień w tygodniu to sobota bądź niedziela. W przypadkach szczególnych, pracownik dostosowuje godziny pracy do konkretnego wydarzenia,  po uprzedniej konsultacji z MDK . Funkcjonowanie świetlic kontrolowane jest wyrywkowo przez dyrektora MDK.

Budynki świetlic wykorzystywane są nie tylko jako miejsce spotkań dzieci i młodzieży, ale różnych dla grup społecznych. W czasie wolnym od zajęć świetlice stanowią zasoby lokalowe udostępniane do przeprowadzenia szkoleń, kursów, konferencji czy organizowanych przedsięwzięć wiejskich.

Koszty utrzymania świetlic takie jak: energia, opał, woda, usługi komunalne,  zakup wyposażenia, środki czystości oraz wynagradzania pracowników ponosi MDK z dotacji podmiotowej przekazywanej przez gminę oraz z wpływów za wynajem pomieszczeń.
Przywiązujemy dużą wagę do poprawy  funkcjonalności i estetyki wszystkich świetlic. Systematycznie i sukcesywnie dokonywane są remonty. Dokonujemy również zakupu niezbędnego wyposażenia takiego jak: stoliki, krzesła, regały, stoły do tenisa, stoły bilardowe, gry, sprzęt audiowizualny, komputery, itp.